POPIS PROJEKTU

Doba řešení projektu: 1. března 2012 - 28. února 2015

Příjemce projektu: Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni (FF ZČU)

Partner projektu: Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (FEI VŠB-TU)
Partner projektu: Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně (FI MU)

 

CÍLE PROJEKTU

Cílem projektu je vytvořit chybějící metodiku, jak v prostředí e-learningových systémů zacházet s úlohami výpočtového a konstrukčního typu, aby mohly vzniknout efektivní nástroje pro jejich procvičování a hodnocení.

Metodika bude aplikována na běžně užívané e-learningové systémy či jiné nástroje distanční výuky a automatického testování. Vzniknou manuály, v jaké podobě je daný systém schopen výpočtové a konstrukční úlohy implementovat a jakou může poskytovat zpětnou vazbu studentům i vyučujícím. Pro vybrané systémy budou vytvořeny moduly pro tyto úlohy. Obecná metodika i její dílčí aplikace se otestují ve výuce a představí vyučujícím.

Výsledky projektu poskytnou zejména vyučujícím nástroje pro nahrazení prezenčních cvičení při distančním způsobu výuky, pro získání zpětné vazby o postupu studentů srovnatelnou s kontaktní výukou, a pro sdělení této informace studentům. Zaměření na výpočtové a konstrukční úlohy odpovídá potřebám matematických, technických i přírodovědných oborů.

 

STUDIJNÍ OPORY

Výskedkdy projektu jsou využity k inovaci kurzů na FF ZČU, FEI VŠB-TU a FI MU. Inovace spočívá ve vytvoření nové struktury cvičných i zkušebních testů pro tyto kurzy založené na výseldcích dataminigu nad daty ze zkušebních testů. Inovovanými materiály tak jsou zejména vzorové testy a odpovědníky.

 

WORKSHOPY

V rámci projektu byly průběžně pořádány workshopy seznamující odbornou veřejnost - zejména vyučující na vysokých školách - s problematikou dataminingu nad vzdělávacími daty stejně jako s možnostmi i omezeními na datamingu založené zpětné vazby pro studenty i vyučující. Workshopy v prvním roce projektu zejména mapovaly zájem vyučujícíh o tuto problematiku a zjišťovaly případnou poptávku po konkrétních řešeních. Workshopy v posledním roce projektu pak prezentovaly dosažené výsledky a předkládaly je k veřejné diskuzi.

 

ANIMACE

 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.