Logika (KFSV/F-LOG)

v LS 2013/2014


vyučující: Mgr. Vít Punčochář
vit.puncochar@uhk.cz
Konzultační hodiny: -

Přednáška: - , místnost: -Obsah předmětu

Výklad logiky navazuje zejména na znalosti a dovednosti, které studenti získali v předmětech Úvod do odborného stylu a Kritické myšlení a argumentace, tedy z oblasti interpretace i tvorby odborného textu a neformální logiky a debatingu. Studenti by měli již získat poznatky také z oblasti antické a středověké filosofie a zároveň se zabývat novověkou filosofií. V předmětu Logika budou uvedeni do problematiky formálně logických aspektů analýzy jazyka, hlavní pozornost bude věnována logickému pojetí argumentace a budou tematizovány logicko-metodologické otázky vědeckého poznání, včetně otázky vztahu logiky a filosofie. Předmět má mj. vytvořit předpoklady pro studium dalších předmětů (jako Soudobá analytická filosofie, Filosofie mysli, Metody práce ve filosofii či Metody práce ve společenských vědách), ale také napomoci studentům v případě možných sociologických šetření či při psaní bakalářské práce.

Tematicky se jedná o následující oddíly: (1) Počátky logiky - logika pojmová a výroková. Proměny logiky - tradiční a moderní logika. Neformální logika a formální (klasická a neklasické) logiky. (2) Základní přístupy k pojetí logiky (psychologistický, platonistický a pragmatistický). (3) Jazyk a metajazyk. Logika a sémiotika. Logická analýza jazyka (přirozeného, odborného, vědeckého). (4) Sémantický pojem vyplývání a syntaktický pojem odvoditelnosti. Argumentace jako teoretický problém logiky. Logická struktura a forma; reglementace, abstrakce; konkretizace, interpretace. (5) Vymezení výroku. Jazyk výrokové logiky. Výrokové operátory, formule, pravdivostní tabulky. Principy (zákony) výrokové logiky, odvozovací pravidla, úsudková schémata, sémantické stromy. (6) Přirozená dedukce a axiomatizace. (7) Jazyk predikátové logiky. Kvantifikátory a logický čtverec. De Morganovy zákony. Logika relací. (8) Jazyk logiky tříd. Vztahy mezi třídami, operace logiky tříd. (10) Kategorický sylogismus. (11) Modální a vícehodnotové logiky. (12) Logika a metoda indukce a dedukce ve vědách. Úvahy o logických základech vědeckého poznání. Semináře se orientují na kolokvia k tematickým oddílům (2 - 4; 12) a na procvičování úkolů z oddílů (5 - 11).


1. přednáška: Úvod do logiky
Termín konání: středa 12. února 2014
1. cvičení: Úkol č. 1
Termín konání: středa 12. února 2014

2. přednáška: Neformální logika
Termín konání: středa 19. února 2014
2. cvičení: Úkol č. 2
Termín konání: středa 19. února 2014

3. přednáška: Kategoriální gramatika s lambda operátorem
Termín konání: středa 26. února 2014
3. cvičení: Úkol č. 3
Termín konání: středa 26. února 2014

4. přednáška: Smysl a význam, extenze a intenze
Termín konání: středa 5. března 2014
4. cvičení: Úkol č. 4
Termín konání: středa 5. března 2014

5. přednáška: Sylogistika
Termín konání: středa 12. března 2014
5. cvičení: Úkol č. 5
Termín konání: středa 12. března 2014

6. přednáška: Úvod do výrokové logiky
Termín konání: středa 19. března 2014
6. cvičení: Úkol č. 6
Termín konání: středa 19. března 2014

7. přednáška: Výroková logika: Metoda sémantických stromů
Termín konání: středa 26. března 2014
7. cvičení: Úkol č. 7
Termín konání: středa 26. března 2014

8. přednáška: Úvod do predikátové logiky
Termín konání: středa 2. dubna 2014
8. cvičení: Úkol č. 8
Termín konání: středa 2. dubna 2014

9. přednáška: Predikátová logika: Axiomatizace, sémantické stromy, identita
Termín konání: středa 9. dubna 2014
9. cvičení: Úkol č. 9
Termín konání: středa 9. dubna 2014

10. přednáška: Modální a intuicionistická logika
Termín konání: středa 16. dubna 2014
10. cvičení: Úkol č. 10
Termín konání: středa 16. dubna 2014
Projekt ESF OPVK č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216
"Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia"
je spolufinancován z Evropského sociální fondu a státního rozpočtu České republiky.